Araudia

Gizarte Zerbitzuen Legea

Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko nazioarteko konbentzioa

Ezinduen gizarteratzea

Ezintasun graduaren kalifikazioa

Degaitasuna egiaztatzeko txartela

Mendekotasuna

Eskubide eta Betebeharren Gutuna

Prezio publikoak

Etxeko Laguntza: Etxez etxeko laguntza 

Ezinduentzako gizarte zerbitzuak

Ezinduentzako lanerako zentroak

Kotizazioa Gabeko Pentsioak

Kotizazioa gabeko pentsioaren titularrak izanda alokatutako etxebitzan bizi direnentzako osagarria

Gizarte ongizaterako funtsaren pentsioak

MENDEKOTASUNAREN PRESTAZIOAK:


 
1) Zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomikoa
 
2) Familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa 
 
3) Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa
 4) Egoitzetan aldi batena sartzeko dirulaguntzak

Autonomia pertsonala sustatzeko laguntzak

Osasun eta farmazia laguntza


 


Gizarte Zerbitzuen Legea


12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzu-ei buruzkoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143

 

 Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko nazioarteko konbentzioa.

Ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko konbentzioaren berrespenerako lanabesa,  New Yorken egina, 2006ko abenduaren 13an.
http://www.convenciondiscapacidad.es/ConvencionEspana/Texto%20Convencion%20BOE%20abril%202008.pdf

Abuztuaren 1eko, 26 Legea; ezintasunen bat duten pertsonen eskubideei buruzko arau egokitzea nazioarteko konbentzioaren arabera.
2011ko abuztuaren 2ko BOE, 184 zk.
http://www.convenciondiscapacidad.es/Noticias/BOE-A-2011-13241.pdf
 

Hutsen zuzenketa, araudia Ezinduen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentziora egokitzen duen abuztuaren 1eko 26/2011 Legean.http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15810.pdf

 

Ezinduen gizarteratzea


13/1982 Legea, apirilaren 7koa, ezinduak gizarteratzeari buruzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/1982/04/30/pdfs/A11106-11112.pdf

37.  art. eraldatua : Abenduaren 30eko, 62/2003 Legeko, 38.1 art.-ren bidez. (BOE 2003-12-31)
38.   art. eraldatua: Abenduaren 30eko, 50/1998 Legeko 11. Xed. Gehiren bidez. (BOE 1998-12-31)
42.   art. eraldatua: Abenduaren 30eko, 66/1997 Legeko 39.2. Xed. Gehiren bidez. (BOE 1997-12-31)
44.   art. indargabetua: Xed.Indarg. bakarra, ekainaren 20ko, 1/1994 legegintzako Errege-Dekretuaren bidez. (BOE 1994-06-29)
4.   Xed.Gehig. Indargabetua: Xed.Indarg. bakarra, ekainaren 20ko, 1/1994 legegintzako Errege-Dekretuaren bidez. (BOE 1994-06-29)
5.   Xed.Gehig. Indargabetua: Xed.Indarg. bakarra, ekainaren 20ko, 1/1994 legegintzako Errege-Dekretuaren bidez. (BOE 1994-06-29)

51/2003 LEGEA, abenduaren 2koa, pertsona ezinduen aukera berdintasuna, bazterketarik eza eta mugierraztasun unibertsala lortzekoa. (BOE 289 zk., 2003/12/03).
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
 
49/2007 Legea Abenduaren 26koa, ezintasun bat duten pertsonen aukera-berdintasunen, diskriminaziorik ezaren eta erabilerraztasun unibertsalaren esparruko arau-hausteen eta isunen erregimena ezartzen duena. (BOE 310 zk., 2007/12/27).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53278-53284.pdf
 
 

Ezintasun graduaren kalifikazioa


1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, ezintasun maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa. BOE, 22. zk., 2000ko urtarrilaren 26koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2000/01/26/pdfs/A03317-03410.pdf

1169/2003 Errege Dekretua, irailaren 12koa. Horren bidez, aldatu egin da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko I. eranskina, ezintasun maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoa. BOE, 238. zk., 2003ko urriaren 4koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2003/10/04/pdfs/A36136-36138.pdf

1856/2009,Errege Dekretua, Abenduaren 4koa, minusbaliotasunaren maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozeduari buruzkoa, eta abenduaren 23ko 1971/1999 errege Dekretua aldatzen duena. BOE 311 zk., 2009/12/26.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20891.pdf

1364/2012 Errege Dekretua, irailaren 27koa. Honen bidez, aldatu egiten da ezintasun maila onartu, aitortu eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/11/pdfs/BOE-A-2012-12686.pdf
  
Degaitasuna egiaztatzeko txartela


Otsailaren 25eko, 19/2011 FORU AGINDUA, Desgaitasuna egiaztatzen  duen txartelaren sorrerarena.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/028/2011_028_01244.pdf

 

Mendekotasuna


39/2006 Legea, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf

Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritzaren 2012ko uztailaren 13ko Ebazpena. Honen bidez, argitara ematen da Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren erabakia, autonomiaren aldeko eta mendetasunari arreta eskaintzeko sistema hobetzeari buruzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/03/pdfs/BOE-A-2012-10468.pdf

39/2007 FORU DEKRETUA, apirilaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoan mendekotasun egoera onartzeko prozedura, beregain izaten laguntzen duen sistemaren zerbitzuak jasotzeko eskubidea eta era, eta mendekoei eskaini beharreko laguntzak arautzen dira.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/058/2007_058_03052.pdf

43/2012 FORU DEKRETUA, abuztuaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, aldatu egiten da 39/2007 Foru Dekretua, apirilaren 24koa, Arabako Lurralde Historikoan mendekotasun egoera onartzeko prozedura, beregain izaten laguntzen duen sistemaren zerbitzuak jasotzeko eskubidea eta era, eta mendekoei eskaini beharreko laguntzak arautzen dituena. (ALHAO, 94 zk. 2012/08/17)

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/094/2012_094_04764.pdf

45/2007 FORU DEKRETUA, maiatzaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, mendekotasun egoera onartuta ez duten pertsonak Arabako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen Foru Sarera sartzeko eta lekuz aldatzeko erregimena arautzen duen arautegia onartzen da. Pertsona horiek sarearen erabiltzaileak izan behar dute.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/067/2007_067_03386.pdf

85/2008 FORU DEKRETUA, irailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, apirilaren 24ko 39/2007 eta maiatzaren8ko 45/2007 dekretuak aldatzen dira. Foru dekretu horien bidez, alde batetik, mendekotasun egoera onartzeko prozedura, beregain izaten laguntzen duen sistemaren zerbitzuak jasotzeko eskubidea eta era, eta bestetik, mendekotasun egoera onartuta ez duten pertsonak lurralde historiko honetako Gizarte Zerbitzuen Foru Sarera sartzeko eta lekuz aldatzeko erregimena arautu ziren.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2008/113/2008_113_06222.pdf

 

Eskubide eta Betebeharren Gutuna


64/2004 DEKRETUA, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu baita euskal autonomia erkidegoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea. (EHAA 76 zk., 2004/04/23).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20040423&s=2004076

 

Prezio publikoak

3/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, arautu egiten dira Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak hornitzen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak. (ALHAO 13 zk. 2013/01/30)
 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/013/2013_013_00404.pdf


81/2011 Foru dekretua, abenduaren 30eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuengatik ordaindu beharreko 2012rako prezio publikoak arautuko dituen araudia.(ALHAO 6 zk. 2012/01/16).
http://www.dfa.es/botha/Boletines/2012/006/2012_006_00086.pdf
 

 

Etxeko Laguntza: Etxez etxeko laguntza 


Etxerako Laguntza Zerbitzuak ematea arautzen duen Arauteria.
http://www.alava.net/botha/Boletines/1998/133/1998_133_07342.pdf

Etxez etxeko Laguntzarako Zerbitzuen Arautegiaren 13.8 artikuluaren aldaketa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2005/037/2005_037_01563.pdf 
 
 
 
Ezinduentzako gizarte zerbitzuak


Aaroaren 18ko 257/1986 Dekretua, Ezinduentzako Zerbitzuei Sozialei buruzkoa (EHAA, 237. zk., 1986ko abenduaren 1ekoa).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19861201&a=198602657
 

85/1994 Dekretua, otsailaren 8koa, Ezinduentzako Zerbitzuei Sozialei buruzko Dekretua aldatzen duena (EHAA, 44. zk., 1994ko martxoaren 4koa).
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19940304&a=199400707
 


Ezinduentzako lanerako zentroak


504/2007 Errege Dekretua, Mendekotasuna balioesteko baremoari buruzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/21/pdfs/A17646-17685.pdf
 
2010eko ekainaren 29ko ebazpena, Politika Orokorreko Gizarte eta Kontsumo Gaietako Idazkaritzarena, apirilaren 20ko 504/2007 Errege Dekretuan ezarritako mendekotasun egoera balioesteko baremoaren aldaketari buruzkoa, eta, horregatik,  Autonomia eta Mendekotasunarentzako Arreta Sistemaren Lurralde Kontseiluaren Akordioa argitaratuko dena.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/12/pdfs/BOE-A-2010-10984.pdf
 


Kotizazioa Gabeko Pentsioak

357/1991 Errege Dekretua, martxoaren 15ekoa, kotizazio gabeko pentsioen alorrean abenduaren 20ko 26/1990 Legea garatzen duena (urtarrilaren 30eko 118/1998 EDk aldatua).  BOE, 69. zk., 1991ko martxoaren 21ekoa.
http://www.boe.es/boe/dias/1991/03/21/pdfs/A08958-08963.pdf
 

1/1994 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 20koa, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren testu bateratua onartu duena (BOE, ekainaren 29koa). Indarrik gabe uzten du 26/90 Legea, eta lege hori testu bateratu berrian integratuta geratzen da. BOE, 1998ko ekainaren 29koa.
http://www.boe.es/boe/dias/1994/06/29/pdfs/A20658-20708.pdf
 

1335/2005 Errege Dekretua, azaroaren 11koa, Gizarte Segurantzaren familia prestazioak arautzen dituena. BOE, 279. zk., 2005eko azaroaren 22koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/22/pdfs/A38056-38064.pdf
 

1794/2010 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa. Honen bidez, igo egiten dira Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioak eta beste gizarte prestazio publiko batzuk 2011ko ekitaldian.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20149.pdf

20/2011 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, defizit publikoa zuzentzeko aurrekontu, zerga eta finantza arloko premiazko neurriei buruzkoa.
http://www.boe.es/boe_euskera/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638-E.pdf

 
Kotizazioa gabeko pentsioaren titularrak izanda alokatutako etxebitzan bizi direnentzako osagarria
 

1191/2012 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa. Honen bidez, arauak ezartzen dira Gizarte Segurantzako pentsiodunen aldeko etxebizitza errentan hartzeko kontribuzioz besteko modalitateko pentsioaren osagarria aitortzeko. BOE, 186. zk., 2012ko abuztuaren 4koa.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf

 

Gizarte ongizaterako funtsaren pentsioak


129/1986 Dekretua, maiatzaren 26koa, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Gizarte-Ongunderako Dirubaltzatik emango diren Adintsu eta Lanerako Ezinduentzako bizisariak araupetuz. EHAA, 109. zk., 1986ko ekainaren 5ekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19860605&s=1986109
 
163/1990 Dekretua, ekainaren 12koa, Euskal Autonomi Elkarteko Gizarte Ongizate Baltzatikako zaharrentzako eta ezinduentzako pentsioak arautzen dituen Dekretua zati batetan aldatzen duena eta Pentsioen diru kopurua jasotzen duena. EHAA, 125. zk., 1990eko ekainaren 25ekoa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19900625&s=1990125
 
511/1991 Dekretua, urriaren 1ekoa, Euskal Autonomi Elkarteko Gizarte Ongizateko Baltzuko pentsioen zenbatekoa zaharrei eta lanerako ezinduei gehitzeko dena. EHAA, 211. zk., 1991ko urriaren 16koa.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=19911018&a=199103148

 

MENDEKOTASUNAREN PRESTAZIOAK

1) Zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomikoa


24/2008 FORU DEKRETUA, apirilaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoan Beregaintasun Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasun
Egoeran bizi diren Pertsonei Laguntzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezarritako zerbitzuari lotutako prestazio
ekonomikoari buruzko araudia onartu da.ALHAO ZK. 49 – 2/5/2008.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2008/049/2008_049_02565.pdf
 
114/2008 FORU DEKRETUA, abenduaren 30eko Diputatuen Kontseiluarena. Arabako lurralde historikoan zerbitzuarekin loturiko
prestazio ekonomikoa eguneratzen duena. Apirilaren 8ko 24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartu zen prestazio hori.ALHAO ZK. 12, 28 /1/2009
http://www.alava.net/botha/Boletines/2009/012/2009_012_00376.pdf
 

67/2012 Foru Dekretua, azaroaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira senideak zaintzeagatik jaso beharreko dirulaguntzen 2012ko zenbatekoak, otsailaren 12ko 11/2008, apirilaren 8ko 24/2008 eta abuztuaren 3ko 40/2010 foru dekretuen bidez onartuak. Halaber, zenbateko berriak finkatzen dira.ALHAO 138 zk.  2012ko azaroaren 30ekoa

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/138/2012_138_06521.pdf


2) Familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa 
 

70/2007 FORU DEKRETUA, urriaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, mendekoak familian bertan zainduak izan daitezen, prestazio ekonomikoa arautzen da. ALHAO 129. zk., 2007ko azaroaren 2koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/129/2007_129_07232.pdf
 
8/2008 FORU DEKRETUA, otsailaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran daudenak etxean bertan zainduak izan daitezen xedatutako dirulaguntza arautzen duen urriaren 23ko 70/2007 Foru Dekretuaren 9. artikuluaren 1. paragrafoa aldatzen da. ALHAO, 19. zk., 2008ko otsailaren 13koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2008/019/2008_019_00778.pdf
 
23/2010 Foru Dekretua, ekainaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena, ahaideak zaintzeko prestazio ekonomikoa ezartzen duena 2010erako. Prestazio ekonomiko hori urriaren 23ko 70/2007 Foru Dekretuaren bidez onartu, eta abenduaren30eko 115/2008 eta otsailaren 3ko 9/2009 Foru Dekretuen bidez aldatu zen. ALHAO, 67, zk., 2010eko ekainaren 18koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/067/2010_067_04133.pdf
 
40/2010 Foru Dekretua  dekretu horren bidez, familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen duen araudia onartzen da, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea garatzeko.  ALHAO 96 Zk., 2010eko abuztuaren 25ekoa.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/096/2010_096_05614.pdf

59/2010  Foru Dekretua , azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira ekainaren 8ko 23/2010 Foru Dekretua eta abuztuaren 3ko 40/2010 ForuDekretua, familia barruan mendetasun egoeran daudenpertsonen zaintzaileentzako prestazio ekonomikoak arautzen dituztenak.ALHAO 138 Zk., 2010eko abenduaren 3koa
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/138/2010_138_07747.pdf

20/2011 FORU DEKRETUA, martxoaren 22ko Diputatuen Kontseilu arena. Honen bidez, onartu egiten da mendetasun egoeran (I. gradua –mendetasun arina-, 2. maila) dauden pertsonak familia barruan zaintzeko prestazio ekonomikoa  arautzen duen araudia, abenduaren 14ko 39/2006 Legea,Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta Mendetasun Egoerandauden Pertsonak Zaintzeari buruzkoa, garatzeko.ALHAO 40 zk. 2011ko apirilaren 1ekoa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/040/2011_040_01891.pdf

 67/2012 Foru Dekretua, azaroaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira senideak zaintzeagatik jaso beharreko dirulaguntzen 2012ko zenbatekoak, otsailaren 12ko 11/2008, apirilaren 8ko 24/2008 eta abuztuaren 3ko 40/2010 foru dekretuen bidez onartuak. Halaber, zenbateko berriak finkatzen dira.ALHAO 138 zk.  2012ko azaroaren 30ekoa.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/138/2012_138_06521.pdf


 
3) Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa


11/2008 FORU DEKRETUA, otsailaren 12ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoan Beregaintasun Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasun Egoeran bizi diren Pertsonei Laguntzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak xedatutako prestazio ekonomikoa arautzea onartzen da. ALHAO, 23. zk., 2008ko otsailaren 22koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2008/023/2008_023_00979.pdf
 
Akatsen zuzenketa 11/2008 Dekretuari buruzko testuan. ALHAO, 84. zk., 2008ko uztailaren 23koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2008/084/2008_084_04916.pdf
 
113/2008 FORU DEKRETUA, abenduaren 30eko Diputatuen Kontseiluarena. Arabako Lurralde Historikoan laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eguneratzen duena. Otsailaren 12ko 11/2008 Foru Dekretuaren bidez onartu zen prestazio hori.  ALHAO, 12. zk. – 2009ko urtarrilaren 28koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2009/012/2009_012_00377.pdf

   67/2012 Foru Dekretua, azaroaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira senideak zaintzeagatik jaso beharreko dirulaguntzen 2012ko zenbatekoak, otsailaren 12ko 11/2008, apirilaren 8ko 24/2008 eta abuztuaren 3ko 40/2010 foru dekretuen bidez onartuak. Halaber, zenbateko berriak finkatzen dira.ALHAO 138 zk.  2012ko azaroaren 30ekoa.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/138/2012_138_06521.pdf

4) Egoitzetan aldi batena sartzeko dirulaguntzak


30/2008 FORU DEKRETUA, apirilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, publikoak ez diren egoitza eta etxebizitza komunitarioetan mendekotasun egoeran dauden pertsonak aldi batean sartzeko dirulaguntzei buruzko araudia onartzen da. ALHAO, 49. zk., 2008ko maiatzaren 2koa.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2008/049/2008_049_02863.pdf

 

Autonomia pertsonala sustatzeko laguntzak

29/2012 Foru Dekretua, maiatzaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten dira Gizarte Zerbitzuen Sailak eta Gizarte Ongizaterako bere Foru Erakunde Autonomoak (GOFE) ezintasun egoera aitortuta duten pertsonei banakako laguntzak ematea arautzen duten oinarri orokorrak. ALHAO 65 zk., 2012/06/06

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/065/2012_065_03214.pdf

59/2012 Foru dekretua, azaroaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da 29/2012 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, ezintasun egoera aitortuta duten pertsonei banakako laguntzak ematea arautzen duten oinarri orokorrak onartu zituena.ALHAO, 132 zk., 2012/11/16


http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/132/2012_132_06255.pdf

Ezinduentzako laguntzen deialdi publikoa. 2012ko ekitaldia. ALHAO, 65. zk., 2012ko ekainaren 6koa.
 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/065/2012_065_03261.pdf

27/2007 Legea, urriaren 23koa. Honen bidez espainierazko zeinu mintzairak aintzatesten dira eta gorren, entzumen ezinduen eta itsu-gorren ahozko komunikazioari laguntzeko bitartekoak arautzen dira. BOE, 255. zk., 2007ko urriaren 24koa.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf

 

Osasun eta farmazia laguntza


383/84 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, EGLn ezarritako ezinduentzako gizarte eta ekonomia prestazioen sistema berezia arautzen duena.
http://www.boe.es/boe/dias/1984/02/27/pdfs/A05297-05301.pdf